Privacy & Disclaimer

Privacy & Disclaimer

Kosse Installatietechnieken BV, gevestigd aan Herenstraat 7
7776 AG Slagharen en handelend onder de naam Kosse Installatietechnieken BV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

kosse.nl

Herenstraat 7
7776 AG Slagharen , 0523-681333

Dhr. A. Kosse is de Functionaris Gegevensbescherming van Kosse Installatietechnieken BV. Hij is te bereiken via info@kosse.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kosse Installatietechnieken BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@kosse.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kosse Installatietechnieken BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling(-en)

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Kosse Installatietechnieken BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kosse Installatietechnieken BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kosse Installatietechnieken BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kosse Installatietechnieken BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                 7 jaar           > Conversietraject    > contact opnemen

 

Adres                                          7 jaar          > Conversietraject    > contact opnemen

 

Emailadres                             7 jaar  > Conversietraject    > contact opnemen

Delen van persoonsgegevens met derden

Kosse Installatietechnieken BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies

Om te zorgen dat onze website goed blijft werken en u fijn kunt rondkijken gebruiken wij cookies. 

Wat zijn cookies?

Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. Cookies van onze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.

Welke cookies zijn er?

Cookies zorgen ervoor dat:

  • de website snel is;
  • fouten en ongemak op de website worden opgespoord;
  • verbeteringen kunnen worden getest;
  • u berichten kunt delen via Social Media zoals Facebook en Google.
  • adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen kunnen meten hoe vaak een advertentie wordt getoond of op een advertentie wordt geklikt. Daarnaast kunnen ze
  • meten of op een later tijdstip via de website van de adverteerder bestellingen worden geplaatst.

 

Hoe lang blijven cookies staan?

De meeste cookies van deze site verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Cookies kunt u altijd zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.

De volgende Cookies worden gebruikt door Kosse Installatietechnieken BV

ANALYSERENDE COOKIES;

Doel:
Met Google Analytics meten we hoe u de website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder dit cookie missen we uw data. Hierdoor zien we niet hoe u onze sites gebruikt en zal u langer moeten wachten op verbeteringen.

Google Analytics Remarketing;

Doel:
Met Google Analytics meten we hoe u de website gebruikt. Deze kennis gebruiken we om u te helpen bij het kiezen van het product dat het beste bij u past. En om u aanbiedingen te laten zien van producten waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder dit cookie mist u persoonlijke aanbevelingen op onze websites, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door.

Kosse Installatietechnieken BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kosse.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kosse Installatietechnieken BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kosse Installatietechnieken BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via info@kosse.nl

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website *.kosse.nl (Hierna; website beheerder)

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van website beheerder-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel website beheerder zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan website beheerder niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. website beheerder garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. website beheerder wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer website beheerder links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de website beheerder worden aanbevolen. website beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door website beheerder niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op website beheerder worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

website beheerder behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van website beheerder of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

website beheerder behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

0523-681333
info@kosse.nl